Adatvédelmi tájékoztató

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő: 

Cégnév: Alapértékek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 78.

Adószám: 27925580-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-205394

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

E-mail: info@alapertekek.hu

(továbbiakban: Alapértékek)

Milyen személyes adatok kerülnek kezelésre?

Az Alapértékek Nonprofit Kft. az Ön következő adatait kezeli, amennyiben az alapertekek.hu weboldalon a Kapcsolatok menüpont alatt felveszi velünk a kapcsolatot, e-mailt ír, amiben megadja adatait:

Természetes személy felhasználó tekintetében:

- név,

- cím,

- e-mail cím,

- telefonszám,

Nem természetes személy felhasználó kapcsolattartója tekintetében:

- kapcsolattartó neve, beosztása

- munkahelyi e-mail cím

Az Alapértékek Nonprofit Kft. az Ön következő adatait kezeli a "Zöld app" névre keresztelt mobilalkalmazásba történt regisztrációt követően:

- Becenév

- Iskola neve

- Osztály megnevezése

Milyen célból kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

Az Ön személyes adatainak a kezelésére az adatkezelő által működtetett www.alapertekek.hu weboldalon, továbbá a Google Play és Apple Store alkalmazás áruházakban elérhető és díjmentesen letölthető "Zöld app" névre keresztelt mobilalkalmazás használata miatt van szükség. 

Milyen jogalapon kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

Természetes személy felhasználó esetén

Az adatkezelés a felhasználó neve és címe, illetve e-mail címe és telefonszáma tekintetében a felhasználó és az Alapértékek Nonprofit Kft. közötti felhasználói szerződés teljesítése érdekében szükséges, amely szerződésben a felhasználó természetes személy az egyik szerződő fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Nem természetes személy felhasználó esetén

Nem természetes személy felhasználó esetén a kapcsolattartó adatainak kezeléséhez a szerződő feleknek jogos érdeke fűződik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), és a lefolytatott érdekmérlegelési teszt eredménye azt mutatja, hogy az adatkezelési érdekkel szemben nem élveznek elsőbbséget azok az érdekek, alapvető jogok, szabadságok, amelyek a (nem természetes személy) felhasználó kapcsolattartója oldalán felmerülhetnek. Az érdekmérlegelés során az adatkezelő figyelembe vette, hogy neki, valamint szerződéses partnereinek egyaránt jogos érdeke, hogy az általa megkötött szerződések teljesítése során a felek gyorsan, rugalmasan és hatékonyan tudjanak egyeztetni egymással a felmerülő kérdésekben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a kapcsolattartók adatainak kezelése. A kapcsolattartók munkaviszonyból vagy egyéb szerződésből fakadó kötelezettsége az adatkezelő és a szerződő partnere közötti szerződés teljesítésében való közreműködés, így az ehhez szükséges mértékben a személyes adatait is megismerhetővé kell tennie. Az adatkezelés az indokoltnál nagyobb mértékben nem korlátozza az érintettek információs önrendelkezését, mivel a kapcsolattartási adatok más célra, így különösen marketing célra, nem kerülnek felhasználásra. 

Mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

 Az adatkezelés időtartama a felhasználó

  • neve és címe tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. § alapján a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 8 év;
  • e-mail címe és telefonszáma a szerződéses kapcsolat megszűnése után azonnal törlésre kerül.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel összefüggésben?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján

  • Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy az Alapértékek Nonprofit Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor ezek melyek. Az általunk kezelt személyes adataihoz Ön hozzáférhet és azokról másolatot kérhet. A személyes adataira vonatkozó tájékoztatást, az azokhoz való hozzáférést, illetve a kezelt adatok másolatának megadását késedelem nélkül, ésszerű határidőn belül, ingyenesen biztosítjuk az Ön részére. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel.
  • Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó, pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, amely kérésének külön díjazás és indokolatlan késedelem nélkül, ésszerű határidőn belül teszünk eleget, továbbá a törlés, helyesbítés esetén minden olyan címzettet is tájékoztatunk, akivel a pontatlan vagy hiányos adatot közöltük.
  • törlési kérelem esetén haladéktalanul megvizsgáljuk, hogy az adatkezelésünknek mi a pontos jogalapja, és ha a törlés jogszabályi feltételei fennállnak, késedelem nélkül töröljük az adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes jogszabályok (így különösen számviteli, bizonylatolási szabályok) kötelezővé tehetik számunkra, hogy az Ön egyes személyes adatait a jogszabályban előírt célból, módon és ideig kezeljük, továbbítsuk, illetve megőrizzük, így amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésre, továbbítására jogszabály kifejezetten kötelez bennünket, a törlési kérelmének a jogszabály által kötelezően előírt adatkezelési körben nem áll módunkban eleget tenni.
  • Ön kérelmezheti, hogy az Önre vonatkozó adatok kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az adatkezelés pontosságát, vagy ha a jogellenesnek vélt adatkezelés esetében az adatok törlését ellenzi, vagy ha az Alapértékek Nonprofit Kft.-nek már nincs szüksége az adott adatra, de Ön igényli azokat, pl. jogérvényesítés céljából, vagy ha Ön tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. Korlátozási kérelem esetén haladéktalanul értesítjük Önt a korlátozási intézkedéseinkről, továbbá tájékoztatjuk valamennyi adat címzettjét az Ön adatkezelési korlátozási kérelméről.
  • Ön kérelmezheti, hogy az Alapértékek Nonprofit Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, amely tájékoztatást késedelem nélkül, ésszerű határidőn belül, ingyenesen biztosítjuk az Ön részére.
  • Ön kérelmezheti, hogy az Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldjük az Ön részére, vagy ezeket másik adatkezelőnek továbbítsuk (ha ez technikailag megvalósítható).
  • Ön - a 4. pont alapján kezelt kapcsolattartási adatok tekintetében (nem természetes személy felhasználó) - a 7. pont szerinti elérhetőségeken bármikor kérheti az adatai törlését.
  • Ön - a megjelölt jogalapok közül a 4. pontban a nem természetes személy felhasználó kapcsolattartójaként - tiltakozhat személyes adatainak az Alapértékek Nonprofit Kft. általi kezelésével szemben a 7. pont szerinti elérhetőségeken.

Mik az adatkezelő elérhetőségei?

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, jogai gyakorlásával kapcsolatban az adatkezelőhöz az info@alapertekek.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton az Alapértékek Nonprofit Kft. címére (2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 78.) küldött levéllel fordulhat.

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?

Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, ide nem értve a jogszabály által előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adattovábbítást, pl. a könyvelési feladatokat végző partnereinket és az adóhatóságot.

Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő?

Cégnév: Alapértékek Nonprofit Kft.

Székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 78.

Cégjegyzékszám: 01-09-968152

Adószám: 27925580-2-13

Tevékenység: Oktatást kiegészítő tevékenység

Szerver üzemeltetője:

Applion Computer Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 4/1

Adószáma: 22732147-2-43

Könyvelés:
VAND-INFO Kft.
Székhelye: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 78.

adószáma: 14443426-2-13

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán, illetve esetleges panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.), illetve a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat. 


Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok

Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.